• Everyone Can Sell Hardcopy Book

  $15.00

  Do you wish to understand the science of selling? Do you want to master that one skill that can allow you to get those results?
  Ken Bay have those desires over 3 decades ago when he first started out in the complex Asian Sales industry.
  Over those years he managed to succeed to levels most of his peer could only every dream of.
  Now, he wants to lend his experience to the masses, to help other truly understand the science of selling so they too can get those results whether they be a sales professional, an aspiring entrepreneur or just the average man on the street.

 • Sách “AI CŨNG CÓ THỂ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG”

  $15.00

  Bạn có muốn hiểu về khoa học bán hàng? Bạn có muốn thành thạo một kỹ năng có thể cho phép bạn có được những kết quả đó không?
  Ken Bay có những mong muốn đó hơn 3 thập kỷ trước khi anh bắt đầu khởi nghiệp trong ngành Bán hàng châu Á phức tạp.
  Trong những năm đó, anh đã thành công đến mức hầu hết các đồng nghiệp của mình chỉ có thể mơ ước.
  Bây giờ, anh muốn cho mọi người mượn kinh nghiệm của mình, để giúp những người khác thực sự hiểu về khoa học bán hàng để họ cũng có thể có được những kết quả đó cho dù họ là một chuyên gia bán hàng, một doanh nhân khao khát hay chỉ là một người đàn ông bình thường trên đường phố.